Áru számlázása

Tájékoztatás az érintett személyek személyes adatainak kezeléséről a törvény 19. és 20. §-a, valamint a rendelet 13. és 14. cikke szerint

SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME – ÁRU SZÁMLÁZÁSA

 

A MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. társaság mint adatkezelő, a törvény 19. és 20 §-ának megfelelően tájékoztatja az érintett személyeket arról (Tájékoztatás az érintett személyek személyes adatainak kezeléséről a törvény 19. és 20. §-a, valamint a rendelet 13. és 14. cikke szerint), hogy:

I. Az érintett személyek személyes adatainak feldolgozását végző adatkezelő a MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. társaság, székhelye: Duklianska 11, 080 01 Prešov, KSH-szám: 36 501 891, e-mail: osobne.udaje@merkurymarket.sk.

II. A személyes adatok feldolgozásának felügyeletét ellátó felelős személy kapcsolati adatai a következők: osobne.udaje@merkurymarket.sk vagy Zodpovedná osoba SOÚ, MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 11, 080 01 Prešov.

III. Az érintett személy személyes adatainak kezelésére az adásvételi szerződésből, illetve számla kiállításából adódó teljesítések megvalósítás érdekében kerül sor. A személyes adatok kezelése a következők alapján történik: az adatok feldolgozása feltétlenül szükséges a szerződés teljesítéséhez, mely szerződést illetően az egyik fél a törvény 13. § 1. bekezdésének b) pontja és a Rendelet 6. cikke 1. bekezdésének b) pontja szerinti érintett személy.

IV. A személyes adatoknak az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei céljából történő feldolgozására nem kerül sor.

V. Azon érintett személyek, akiknek a személyes adatait feldolgozzák, a következők: az ügyfelek és az üzleti partnerek.

VI. A feldolgozott személyes adatok terjedelme a következő: a természetes személy családi és utóneve, illetve a jogi személy cégneve vagy megnevezése, a természetes személy állandó lakhelyének címe, illetve a jogi személy székhelyének címe, e-mail-címe, telefonszáma, KSH-száma és adószáma.

VII. Az adatkezelő a személyes adatokat olyan, arra jogosult személyek, intézmények és szervezetek rendelkezésére bocsáthatja, melyek számára azok kezelését külön jogszabály engedélyezi, vagy a szerződéses partnereknek (főképp a közvetítőknek), akik szerződésben vállaltak garanciát arra, hogy a személyes adatokat illetően megfelelő mértékű védelmet biztosítanak, mindezt a következőképpen:

Egyéb jogosult személyek

általános érvényű jogszabály a személyes adatok védelméről, valamint egyéb törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló 18/2018 Tt. sz. törvény 13. § 1. bekezdésének c) pontja szerint

Szerződéses partner (szerződés alapján)

Azonos céllal, mint a III. pontban

MERKURY SHOP s.r.o., Duklianska 11, 080 01 Prešov, KSH-szám: 51231735

Merkury Market spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., Czajkowskiego 51, 38 400 Krosno, REGON 371007032

Merkury Market spółka z o.o., Czajkowskiego 51, 38 400 Krosno, REGON 180857880

Az érintett személy hozzájárulásával vagy az ő utasítására a személyes adatok további felek részére is rendelkezésre bocsáthatók.

VIII. A személyes adatok átvitelére harmadik országokba (EU-n kívüli) vagy nemzetközi szervezetekhez nem kerül sor.

IX. A személyes adatok beszerzése közvetlenül az érintett személytől történt (személyesen).

X. Az adatkezelő a személyes adatokat a cél teljesítése érdekében feltétlenül szükséges időszakban kezeli, de legtovább a megszerzésüktől számított 5 évig.

XI. Az adatkezelő a személyes adatok feldolgozása során nem alkalmaz profilkészítést, sem más hasonló, automatizált egyedi döntésen alapuló eljárást.

XII. Az érintett személynek jogában áll kérni az adatkezelőtől a vele kapcsolatban kezelt személyes adatokhoz való hozzáférést, jogosult a személyes adatok kijavítására, a személyes adatok törlésére vagy a személyes adatok kezelésének korlátozására, jogában áll kifogást emelni a személyes adatai kezelése ellen, jogosult az automatizált egyedi döntés érvénytelenítésére, beleértve a profilkészítést is, jogában áll a személyes adatait átvinni, továbbá jogában áll, hogy eljárás megindítására vonatkozó indítványt nyújtson be a felügyeleti szervnek. Abban az esetben, ha az adatkezelő a személyes adatokat az érintett személy jóváhagyásával dolgozza fel, úgy az érintett személynek jogában áll, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja a személyes adatoknak a visszavonást megelőzően adott hozzájáruláson alapuló kezelésének törvényességét. Az érintett személy a jogait az osobne.udaje@merkurymarket.sk címre küldött e-mailben érvényesítheti, vagy az üzemeltető címére küldött írásos beadvány útján.

XIII. A személyes adatok rendelkezésre bocsátása törvényes igény / szerződéses igény, illetve olyan igény, mely szükséges a szerződés megkötéséhez. Az érintett személy köteles a személyes adatait rendelkezésre bocsátani, abban az esetben, ha azokat nem bocsátja rendelkezésre, a számla rendes kiállítása nem lehetséges.