E-mail-kapcsolatok

Tájékoztatás az érintett személyek személyes adatainak kezeléséről a törvény 19. és 20. §-a, valamint a rendelet 13. és 14. cikke szerint

SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME – E-MAIL-KAPCSOLATOK

 

A MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. társaság mint adatkezelő, a törvény 19. és 20 §-ának megfelelően tájékoztatja az érintett személyeket arról (Tájékoztatás az érintett személyek személyes adatainak kezeléséről a törvény 19. és 20. §-a, valamint a rendelet 13. és 14. cikke szerint), hogy:

I. Az érintett személyek személyes adatainak feldolgozását végző adatkezelő a MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. társaság, székhelye: Duklianska 11, 080 01 Prešov, KSH-szám: 36 501 891, e-mail: osobne.udaje@merkurymarket.sk.

II. A személyes adatok feldolgozásának felügyeletét ellátó felelős személy kapcsolati adatai a következők: osobne.udaje@merkurymarket.sk vagy Zodpovedná osoba SOÚ, MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 11, 080 01 Prešov.

III. Az érintett személy személyes adatainak kezelésére az e-mailes vagy egyéb üzleti kommunikáció érdekében kerül sor. A személyes adatok kezelése a következők alapján történik: az adatok feldolgozása feltétlenül szükséges a szerződés teljesítéséhez, mely szerződést illetően az egyik fél az érintett személy, vagy az intézkedés foganatosításához a szerződés megkötését megelőzően, az érintett személy kérelme alapján, a törvény 13. § 1. bekezdés b) pontja és a Rendelet 6. cikk 1. bekezdés b) pontja szerint.

IV. A személyes adatoknak az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei céljából történő feldolgozására nem kerül sor.

V. Azon érintett személyek, akiknek a személyes adatait feldolgozzák, a következők: az ügyfelek és az üzleti partnerek.

VI. A feldolgozott személyes adatok terjedelme a következő: a természetes személy családi és utóneve, illetve a jogi személy cégneve vagy megnevezése, a természetes személy állandó lakhelyének címe, illetve a jogi személy székhelyének címe, e-mail-címe, telefonszáma, KSH-szám és adószám, az érintett személy vagy az érintett személy munkáltatója telephelyének címe.

VII. Az adatkezelő a személyes adatokat olyan, arra jogosult személyek, intézmények és szervezetek rendelkezésére bocsáthatja, melyek számára azok kezelését külön jogszabály engedélyezi, vagy a szerződéses partnereknek (főképp a közvetítőknek), akik szerződésben vállaltak garanciát arra, hogy a személyes adatokat illetően megfelelő mértékű védelmet biztosítanak, mindezt a következőképpen:

Egyéb jogosult személy

általános érvényű jogszabály a személyes adatok védelméről, valamint egyéb törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló 18/2018 Tt. sz. törvény 13. § 1. bekezdésének c) pontja szerint

Szerződéses partner (szerződés alapján)

Azonos céllal, mint a III. pontban

MERKURY SHOP s.r.o., Duklianska 11, 080 01 Prešov, KSH-szám: 51231735

Merkury Market spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., Czajkowskiego 51, 38 400 Krosno, REGON 371007032

Merkury Market spółka z o.o., Czajkowskiego 51, 38 400 Krosno, REGON 180857880

Az érintett személy hozzájárulásával vagy az ő utasítására a személyes adatok további felek részére is rendelkezésre bocsáthatók.

VIII. A személyes adatok átvitelére harmadik országokba (EU-n kívüli) vagy nemzetközi szervezetekhez nem kerül sor.

IX. A személyes adatok beszerzése közvetlenül az érintett személytől történt (személyesen, postán vagy e-mailben).

X. Az adatkezelő a személyes adatokat a cél teljesítése érdekében feltétlenül szükséges időszakban kezeli, de legtovább a megszerzésüktől számított 5 évig.

XI. Az adatkezelő a személyes adatok feldolgozása során nem alkalmaz profilkészítést, sem más hasonló, automatizált egyedi döntésen alapuló eljárást.

XII. Az érintett személynek jogában áll kérni az adatkezelőtől a vele kapcsolatban kezelt személyes adatokhoz való hozzáférést, jogosult a személyes adatok kijavítására, a személyes adatok törlésére vagy a személyes adatok kezelésének korlátozására, jogában áll kifogást emelni a személyes adatai kezelése ellen, jogosult az automatizált egyedi döntés érvénytelenítésére, beleértve a profilkészítést is, jogában áll a személyes adatait átvinni, továbbá jogában áll, hogy eljárás megindítására vonatkozó indítványt nyújtson be a felügyeleti szervnek. Abban az esetben, ha az adatkezelő a személyes adatokat az érintett személy jóváhagyásával dolgozza fel, úgy az érintett személynek jogában áll, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja a személyes adatoknak a visszavonást megelőzően adott hozzájáruláson alapuló kezelésének törvényességét. Az érintett személy a jogait az osobne.udaje@merkurymarket.sk címre küldött e-mailben érvényesítheti, vagy az üzemeltető címére küldött írásos beadvány útján.

XIII. A személyes adatok rendelkezésre bocsátása törvényes igény / szerződéses igény, illetve olyan igény, mely szükséges az e-mailes vagy egyéb üzleti kommunikációhoz. Az érintett személy köteles a személyes adatait rendelkezésre bocsátani, abban az esetben, ha azokat nem bocsátja rendelkezésre, az e-mailes vagy egyéb üzleti kommunikáció nem lehetséges.