A Törzsvásárlói kártya használata

A Törzsvásárlói kártya MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. társaság áruházaiban történő használatáról szóló Szabályzat V. cikkelye (a továbbiakban „Szabályzat”) – A személyes adatok védelme

1. A személyes adatok védelméről, valamint egyéb törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló 18/2018 Tt. sz. törvénynek (a továbbiakban „SZAVT”), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 sz., a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27. napján kelt rendeletének megfelelően (a továbbiakban „rendelet” is) a kártya tulajdonosa az érintett személy, és a Szabályzat ezen cikke használatában ezek a fogalmak, vagyis a kártya tulajdonosa és az érintett személy azonosak és felcserélhetők. Az SZAVT-nek és a rendeletnek megfelelően az MM az adatkezelő, és a Szabályzat ezen cikkelyének használatában az MM és a személyes adatok kezelője fogalmak azonosak és felcserélhetők.

2. Az érintett személy az MM áruházában benyújtott kártyaigényléssel, a Törzsvásárlói kártya Regisztrációs űrlapjának rendes, olvasható kitöltésével és aláírásával (a továbbiakban „Kérelem”) önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja a MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. üzemeltetőjének, székhelye Duklianska 11, 080 01 Prešov, KSH-szám: 36 501 891, a rendelkezésére bocsátott személyes adatoknak a SZAVT és a rendelet értelmében történő kezeléséhez, a következő terjedelemben: a természetes személy családi és utóneve, illetve a jogi személy cégneve vagy megnevezése, a természetes személy állandó lakhelyének címe, illetve székhelyének címe, e-mail cím, KSH-szám, az adott időszakban elért egyéni forgalom és egyéni árengedmény, mégpedig a Törzsvásárlói kártyával összefüggő előnyök érvényesítése érdekében (a továbbiakban „Kártya”). Az adatkezelés az egy bizonyos időszakban a Törzsvásárlói kártya használatával, a konkrét érintett személy által megvalósított vásárlások során elért forgalom nyilvántartását jelenti, és az azoknak megfelelő árengedmények nyilvántartását.

3. A rendelkezésre bocsátott személyes adatokhoz további feleknek és harmadik személyeknek hozzáférést biztosítani csakis külön törvény által megkövetelt esetben lehetséges, miközben nem hozzák nyilvánosságra, és harmadik országokba sem továbbítják azokat. Kérelemre az érintett személy rendelkezésére bocsátjuk azok aktuális jegyzékét.

4. Az MM mint adatkezelő a törvény 19. és 20 §-ának megfelelően (Tájékoztatás az érintett személyek személyes adatainak kezeléséről a törvény 19. és 20. §-a, valamint a rendelet 13. és 14. cikke szerint) tájékoztatja az érintett személyeket arról, hogy:

I. Az érintett személyek személyes adatainak feldolgozását végző adatkezelő a MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. társaság, székhelye: Duklianska 11, 080 01 Prešov, KSH-szám: 36 501 891, e-mail: osobne.udaje@merkurymarket.sk.

II. A személyes adatok feldolgozásának felügyeletét ellátó felelős személy kapcsolati adatai a következők: osobne.udaje@merkurymarket.sk vagy Zodpovedná osoba SOÚ, MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 11, 080 01 Prešov.

III. Az érintett személy személyes adatainak kezelésére a Törzsvásárlói kártyával összefüggő előnyök érvényesítése érdekében kerül sor, illetve érdeklődés esetén az árengedményekkel, újdonságokkal vagy az ügyfél számára érdekes tényekkel kapcsolatos marketing üzeneteket tartalmazó hírlevél megküldése érdekében. A személyes adatok kezelésére a következő alapján kerül sor: az érintett személy önkéntes hozzájárulása a törvény 13. § 1. bekezdés a) pontja és a Rendelet 6. cikk, 1. bekezdés a) pontja.

IV. A személyes adatoknak az üzemeltető vagy harmadik fél jogos érdekei céljából történő feldolgozására nem kerül sor.

V. Azon érintett személyek, akiknek a személyes adatait feldolgozzák, a következők: az ügyfelek és az üzleti partnerek.

VI. A feldolgozott személyes adatok terjedelme a következő: a természetes személy családi és utóneve, illetve a jogi személy cégneve vagy megnevezése, a természetes személy állandó lakhelyének címe, illetve a jogi személy székhelyének címe, e-mail-címe, székhelyének, illetve állandó lakhelyének irányítószáma, KSH-száma, az adott időszakban elért egyéni forgalom és egyéni árengedmény.

VII. Az adatkezelő a személyes adatokat olyan, arra jogosult személyek, intézmények és szervezetek rendelkezésére bocsáthatja, melyek számára azok kezelését külön jogszabály engedélyezi, vagy a szerződéses partnereknek (főképp a közvetítőknek), akik szerződésben vállaltak garanciát arra, hogy a személyes adatokat illetően megfelelő mértékű védelmet biztosítanak, mindezt a következőképpen:

Egyéb jogosult személy

általános érvényű jogszabály a személyes adatok védelméről, valamint egyéb törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló 18/2018 Tt. sz. törvény 13. § 1. bekezdésének c) pontja szerint

Szerződéses partner (szerződés alapján)

Azonos céllal, mint a III. pontban

MERKURY SHOP s.r.o., Duklianska 11, 080 01 Prešov, KSH-szám: 51231735

Merkury Market spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., Czajkowskiego 51, 38 400 Krosno, REGON 371007032

Merkury Market spółka z o.o., Czajkowskiego 51, 38 400 Krosno, REGON 180857880

Az érintett személy hozzájárulásával vagy az ő utasítására a személyes adatok további felek részére is rendelkezésre bocsáthatók.

VIII. A személyes adatok átvitelére harmadik országokba (EU-n kívüli) vagy nemzetközi szervezetekhez nem kerül sor.

IX. A személyes adatok beszerzése közvetlenül az érintett személytől történt (e-mailben vagy személyesen).

X. Az adatkezelő a személyes adatokat a cél teljesítése érdekében feltétlenül szükséges időszakban kezeli, de legtovább a megszerzésüktől számított 5 évig.

XI. Az adatkezelő a személyes adatok feldolgozása során nem alkalmaz profilkészítést, sem más hasonló, automatizált egyedi döntésen alapuló eljárást, kivéve a hírlevél küldésével kapcsolatban rendelkezésre bocsátott személyes adatokat, melyeket profilkészítéssel kezel. A profilkészítés olyan reklámot tartalmazó információ küldését jelenti, mely azon adott áruházban aktuális, amelyet az érintett személy a számára legközelebbiként jelölt meg. A profilkészítés kizárása nem lehetséges azon oknál fogva, hogy annak következtében helytelen vagy pontatlan reklám küldésére kerülhetne sor, ami által az adatkezelőt hamis reklám miatti szankció veszélyének tenné ki.

XII. Az érintett személynek jogában áll kérni az adatkezelőtől a vele kapcsolatban kezelt személyes adatokhoz való hozzáférést, jogosult a személyes adatok kijavítására, a személyes adatok törlésére vagy a személyes adatok kezelésének korlátozására, jogában áll kifogást emelni a személyes adatai kezelése ellen, jogosult az automatizált egyedi döntés érvénytelenítésére, beleértve a profilkészítést is, jogában áll a személyes adatait átvinni, továbbá jogában áll, hogy eljárás megindítására vonatkozó indítványt nyújtson be a felügyeleti szervnek. Abban az esetben, ha az adatkezelő a személyes adatokat az érintett személy jóváhagyásával dolgozza fel, úgy az érintett személynek jogában áll, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja a személyes adatoknak a visszavonást megelőzően adott hozzájáruláson alapuló kezelésének törvényességét. Az érintett személy a jogait az osobne.udaje@merkurymarket.sk címre küldött e-mailben érvényesítheti, vagy az üzemeltető címére küldött írásos beadvány útján.

XIII. Az érintett személy a személyes adatait önkéntesen, hozzájárulása alapján (a rendelkezésre bocsátás nem törvényes / szerződéses igény) bocsátja rendelkezésre, abban az esetben pedig, ha azokat nem bocsátja rendelkezésre, úgy nem válik jogosulttá a Törzsvásárlói kártya birtoklásából adódó előnyök igénybevételére, illetve nem fogja megkapni a hírlevelet, s nem lesz tájékozott az újdonságokat, akciókat vagy a vevők számára érdekes, egyéb információkat illetően.


 

 

A Szabályzat teljes szövege rendelkezésre áll a MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. társaság minden áruházában.